top of page
glasses-1052010_edited.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

(Term of Services)

1. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 6,000 บาท

2. วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

3. คุณสมบัติผู้สมัคร
    - เป็นบุคคลธรรมดา มีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ (สถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย) ภายในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
    - มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ไม่จำกัดเพศ
    - อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
    - รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
    - รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
    - มีหลักฐานการจ้างงาน สถานที่ทำงานเป็นหลักแหล่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและสามารถติดต่อได้
    - มีความสามารถในการชำระหนี้

4. เอกสารประกอบการสมัคร
    - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่ายหน้าบัตร (อาจเพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้าน บางกรณี)
    - เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
    - สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพานิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
    - สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก ของบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินกู้เข้า

5. การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท สปีดี้แคช     จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

6. กรณีผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่างวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯมีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่
   บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฏหมาย โดยท่านจะยังถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงหนี้ในอัตราดังต่อไปนี้

    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือถึงกำหนดชำระ สะสมเกินกว่า 1000 บาท อัตราเรียกเก็บ 50 บาท/ราย/เดือน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 กันยายน     2564 เป็นต้นไป)

    
7. ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด

8. ผู้กู้สามารถทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ

9. อัตราดอกเบี้ย (หรืออัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ) รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม (ลดต้นลดดอก) ไม่เกิน 36% ต่อปี

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติ      ของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย     รวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

11. ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงนี้ ดำเนินการและใช้ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้น ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่น หรือเขตเศรษฐกิจ     อื่นๆ

12. ผู้กู้จะต้องรับสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ)

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ


14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

bottom of page