top of page
Untitled-3.png

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการทางการเงินที่ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กําหนดการชําระ

ระยะเวลากู้

วงเงินกู้

เงินกู้ที่ได้รับ

ค่าบริการ

ดอกเบี้ย

ยอดชําระคืน

7 วัน

10 วัน

15 วัน

1,000

2,000

3,000

910

1,760

2,550

90

240

450

3.50

10

22.50

1,003.50

2,010

3,022.50

กรณีเกินกําหนดชําระ

ระยะเวลากู้

วงเงินกู้

เงินกู้ที่ได้รับ

ค่าบริการ

ดอกเบี้ยปรับล่าช้า / วัน

จํานวนวันที่

ผิดนัดชําระ

(สูงสุด 28 วัน)

ยอดชําระคืน

(เกินกําหนด)

7 วัน

10 วัน

15 วัน

1,000

2,000

3,000

910

1,760

2,550

90

240

450

9.50

16

22.50

1,266

2,448

3,630

28

28

28

สินเชื่อสปีดี้แคช แอพสำหรับกู้เงินด่วน ซึ่งเป็นเงินกู้ถูกกฎหมาย  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง (พิโกไฟแนนซ์ - Pico Finannce)
เพื่อบริการเงินสดทันใจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม. ความปลอดภัยสูง พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยชัดเจน อนุมัติวงเงินไว มีเงินพร้อมใช้ทันทีวงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 50,000 บาท 

การขอสินเชื่อ (กู้หนี้ในระบบ) กับสปีดี้แคช จะทำให้ท่านได้รับความเป็นธรรม มีความชัดเจน เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง อีกทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า และมีความปลอดภัย (ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน) กว่าการกู้เงินนอกระบบ

เงื่อนไขบริการ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
รายได้ขั้นต่ำ - 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ
(ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
             - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตร
รัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน
และรูปถ่ายบนหน้าบัตร
พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารยืนยันรายได้

- สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรอง
เงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง
3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

- สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจาก
กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก
ย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

3. บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร
ที่ต้องการโอนเงินเข้า

มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชี
ออมทรัพย์ 24 ชม

สมัครง่าย ไม่กี่ขั้นตอน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระ
ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ
ในแต่ละรอบบัญชีได้

bottom of page