top of page

คำถามที่พบบ่อย

แองเคอ 1

สินเชื่อพิโก (Pico Finance)

อัตราดอกเบี้ย

3% ต่อเดือน / 36% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้

1 ปี

bottom of page