top of page
  • รูปภาพนักเขียนSpeedyCash

เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับ จะจัดสรรอย่างไร⚖️


1.จัดสรรเงินให้ชัดเจนส่วนใดใช้จ่าย

ส่วนใดเป็นเงินเก็บและรายจ่ายจำเป็นมีอะไรบ้าง

รายจ่ายฟุ่มเฟือยส่วนใดลดได้บ้าง

2. พยายามใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จัดสรรไว้ไม่ควรเกินจากที่กำหนด

3.จดบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายหรือได้รับเงิน

นอกจากจดบันทึกต้องควบคุมการใช้เงินด้วย

4. หลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่มเมื่อรู้สึกว่าเกินกว่าที่จะสามารถชำระคืนได้

5.รายจ่ายมากเท่าไหร่ก็ควรมีเงินฉุกเฉินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น


ดู 2 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page